Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

astrid-anne
3477 02e6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaBiesBerenice BiesBerenice

April 19 2017

0755 cfc1

thenatsdorf:

Adorable armadillo instantly becomes ball. [full video]

astrid-anne
astrid-anne
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viajasnaa jasnaa
astrid-anne
astrid-anne
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viamadadream madadream
astrid-anne
5559 caa6 500
Reposted fromlujek lujek viawaco6 waco6
5401 af60
Reposted fromturquoise turquoise viamadadream madadream
astrid-anne
1981 97d9
Reposted fromtfu tfu viaaniuszka aniuszka
astrid-anne

April 13 2017

6453 2788 500

k-lionheart:

really? You’re going to post something like this with no explanation like WHERE IS THE REST OF HIM???????????

astrid-anne
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaoutofmyhead outofmyhead
1878 ad02 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viaretaliate retaliate

March 30 2017

astrid-anne
Reposted fromvolldost volldost viaoutofmyhead outofmyhead
3487 2ec8 500

worksforwhiskey:

No I don’t know anything about that

Reposted fromkainhikari kainhikari viaoutofmyhead outofmyhead
astrid-anne
9975 5130 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaoutofmyhead outofmyhead
astrid-anne
6833 0ba5
The Pussy-Magnet is here.
Reposted fromckisback ckisback viadupablada dupablada
astrid-anne
5346 ee31 500
what a deal.
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viadupablada dupablada
astrid-anne
3547 f964 500
Reposted fromkatsiu katsiu viadupablada dupablada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl